NEN 7510 certificering

Bij de implementatie van de informatie beveiligingsnorm NEN7510 binnen de zorg is het heel goed mogelijk dat u vastloopt. De primaire focus van de organisatie ligt op het verlenen van passende zorg en veel minder op het voldoen aan normeringen. Daarbij is het in kaart brengen van (organisatie)risico’s, middelen en processen niet altijd even eenvoudig en de norm lijkt maar al te vaak op verschillende manieren uitlegbaar. Informatiebeveiliging lijkt een soort labyrint waarin het mogelijk is dat u bij elke stap verder verdwaalt. Hier beschrijven wij een bewezen succesvolle implementatie aanpak. In een zestal stappen kunt u een en ander aan pakken om de NEN 7510 certificering te behalen. Mocht u wél willen voldoen aan de norm maar (nog) niet daadwerkelijk willen certificeren dan is de zesde stap in deze aanpak overbodig.

Neem vrijblijvend contact op

Wettelijke relevantie NEN 7510

Hieronder een kleine opsomming van de wettelijke relevantie van de NEN 7510 norm

Art. 3 Besluit elektronische gegevensverwerking door Zorgaanbieders: NEN7510 verplichting voor het ZIS van o.a. alle zorg aanbieders.

Thema 5 Informatiebeveiliging en Continuïteit uit Toetsingskader IGJ: Lid 5.1 eis is een ISMS zoals NEN7510.

Onderzoeksrapport Haga ziekenhuis 2019: Toetsing maatregelen en Controls aan de NEN7510 én Besluit elektronische gegevensverwerking voor Zorgaanbieders. Niet voldoen aan NEN7510 heeft geleid tot boete 400K door de AP.

Toetsing Art. 32 Algemene Verordening Gegevensbescherming door AP: NEN7510, NEN7512 en NEN7513 wordt gebruikt als norm.

Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg (maatregel van bestuur op wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens): Normering is NEN7513 vanaf 1-7-2020.

In 6 stappen uw NEN 7510 certificaat behalen

De gehanteerde aanpak is verdeeld over 6 stappen en gaat uit van een integrale aanpak van ‘opzet’, ‘bestaan’ en ‘werking’. De effectieve werking wordt direct geïntegreerd. Door het inrichten van een ISMS en het uitvoeren van verplichte activiteiten kan aantoonbaar gemaakt worden dat voldoende aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging. Dit wordt verder ondersteunt door een serie aan standaard content zoals templates, vragenlijsten, dreigingen lijsten, risico assesments en beleidsdocumenten etc.

Meer over onze werkwijze

Binnen 5 minuten gratis weten wat uw risicoprofiel is?

Toegevoegde waarde van NEN 7510 certificering

Waarom zou u zoveel moeite moeten doen om NEN7510 te implementeren? Allereerst moet uw organisatie natuurlijk voldoen aan wet- en regelgeving en is compliance aan de NEN7510 een verplichting; denk hierbij ook aan (art 32) de AVG. En u wilt natuurlijk onnodige boetes en reputatieschade voorkomen. Maar dat zijn niet de belangrijkste argumenten. In het proces van certificering wordt de volwassenheid van informatiebeveiliging rondom de belangrijkste processen sterk vergroot. Bovendien worden de beveiligingsmaatregelen beter ingericht, wat bijvoorbeeld het risico op gijzeling van software sterk verkleint. Verder is het ook belangrijk om aan uw partners en cliënten te kunnen aantonen dat informatiebeveiliging en privacy goed belegd zijn binnen uw organisatie. Naast de wettelijke verplichting wordt dit steeds vaker als randvoorwaarde gesteld door uw klanten en relaties. Hiermee zorgt u voor een betere continuïteit van de bedrijfsvoering.

Stel uw vraag vrijblijvend

Wat is NEN 7510?

NEN7510 is de Nederlandse norm voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS). De juiste inriching hiervan toont aan dat u aan alle beveiligingsvereisten hebt voldaan en dat uw bedrijfsprocessen naar behoren zijn ingericht. Dit kan eventueel met een certificering onderstreept worden.

De standaard is opgezet conform de High Level Structure (HLS), daarom is de inhoudsopgave te vergelijken met andere nieuwe ISO standaarden waaronder ISO9001 en HKZ. Een essentieel onderscheid met andere ISO normen is echter dat er in de Appendix A van de standaard een aantal managementdoelstellingen en beheersmaatregelen worden beschreven die u in de risico-analyse dient op te nemen.

NEN7510 heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een eenduidige beschrijving van bedrijfsmiddelen, applicaties, beschrijving van governance, gegevensclassificatie, beschrijving van bedrijfsmiddelen en een risico-analyse. Verder omvat het een opsomming van 114 informatie beveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden, afhankelijk van de context en risk appetite van uw organisatie.

Om dit effectief in te richten en goed te kunnen onderhouden leggen we verbanden tussen de context, het informatiebeveiligingsbeleid, de risicoanalyses en de onderwerpen uit de Annex A. Verder zijn security bewustzijn, security incident management, het meten van ISO-beheersprestaties en het inrichten van een jaarlijkse verbetercyclus (PDCA) belangrijke thema’s.

Voor wie is de NEN 7510?

NEN7510 is ontwikkeld voor alle organisatie in de Zorg sector die omgaan met patient/client gegevens en die hun informatiebeveiliging op structurele wijze moeten borgen vanuit de AVG en andere wetgeving.

Wat is een ISMS?

ISMS staat voor information security management system en wordt bijvoorbeeld gebruikt als methodologie voor de ISO27001 en in dit geval de NEN7510.

Een ISMS is de manier waarop je de informatiebeveiliging kunt inrichten en besturen. Dat kan op basis van eigen organisatie specifieke kenmerken en doelen. Er zijn een aantal ISMS activiteiten die verplicht zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een verklaring van toepasselijkheid, het uitvoeren van een jaarlijkse interne audit of het uitvoeren van risico analyses. Belangrijk is verder de aantoonbaarheid (bewijs aanleveren) van alle onderdelen van het ISMS tijdens een audit. Het ISMS is dus feitelijk een manier van werken die aantoonbaar te maken is.

Het ISMS gaat uit van de PDCA cyclus, wat betekent dat je constant moet blijven verbeteren. Deze verbeteringen dienen ook aantoonbaar vastgelegd te zijn.

Het is belangrijk dat het ISMS geïntegreerd is met de procedures, de algehele managementstructuur van de organisatie en dat bij het ontwerpen van processen, informatiesystemen en beheersmaatregelen rekening wordt gehouden met informatiebeveiliging.
Het doel van het ISMS is om continu te beoordelen of beveiligingsmaatregelen passend en effectief zijn en of deze moeten worden aangepast vanwege veranderende omstandigheden of nieuwe wet- en regelgeving.

Isatis Cyber Security biedt praktische richtlijnen voor overheidsinstanties en samenwerkingsverbanden om aan geldende regelgeving te voldoen.

Waar moet een bedrijf aan voldoen voor NEN 7510 certificering?

Om u een beeld te geven hebben we een aantal vragen met toelichting inzake NEN7510 certificering op een rijtje gezet:

 • Tot in hoeverre heeft u de context van de organisatie bepaald? Hierbij moet rekening worden gehouden met de eisen en verwachtingen van interne en externe stakeholders, regelgeving, ontwikkelingen van buitenaf en concrete kwesties die intern een rol spelen in de organisatie.
 • Wat is het toepassingsgebied van het ISMS? Dit moet duidelijk zijn vastgesteld.
 • In welke mate is de directie betrokken bij het informatiebeveiligingsbeleid? Om te voldoen aan NEN7510 moeten duidelijke regels, rollen en verantwoordelijkheden zijn opgesteld, en middelen beschikbaar zijn gesteld.
 • Zijn de risico’s en kansen voor uw organisatie vastgesteld door middel van een risico analyse? Hiervoor is het verplicht procedures vast te leggen zodat de risico analyse in de toekomst gerepliceerd kan worden en dus gelijkwaardige uitkomsten opleveren.
 • Alle vastgestelde beheersdoelen dienen te worden beoordeeld op relevantie, toepasselijk te worden verklaard en indien vereist schriftelijk vastgelegd en te worden geïmplementeerd.
 • Worden er interne audits uitgevoerd? Volgens de NEN 7510 moeten onderstaande zaken periodiek worden gemeten en gemonitord:
  • Informatiebeveiligingsdoelen
  • Incidenten
  • Gegevensbeveiligingsprocessen
 • Vinden er evaluaties plaats over de effectiviteit van de genomen maatregelen m.b.t. gegevensbeveiliging? Denk hierbij aan een periodieke directiebeoordeling.
 • De organisatie dient aantoonbaar te leren van fouten, klachten en afwijkingen. Tevens moet de organisatie corrigerende maatregelen treffen om hiermee om te gaan.

De complete eisen vindt u terug in de officiële NEN 7510 norm.

Hier onder een aantal opdrachtgevers van Isatis Cyber Security:

Heeft u een vraag of wilt u aanvullende informatie over uw proces tot volledige NEN 7510 certificering?

Neem contact op via het onderstaande formulier en we komen er binnen 24 uur op terug