Logo van Baseline Informatiebeveiliging Overheid certificering

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Het implementeren van de informatiebeveiligingsnorm BIO kan een uitdaging zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om risico’s, middelen en processen in kaart te brengen. Ook de norm lijkt soms op verschillende manieren interpreteerbaar. Het kan voelen alsof informatiebeveiliging een complex labyrint is waarin men bij elke stap kan verdwalen. Hoewel de overheid handreikingen en hulpdocumenten heeft, is daarmee de informatiebeveiliging en privacy nog niet automatisch gegarandeerd. Gelukkig hebben wij een bewezen succesvolle aanpak ontwikkeld om in vijf stappen de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) te waarborgen én indien gewenst succesvol te certificeren. 

Neem vrijblijvend contact op

Wettelijke relevantie Baseline Informatiebeveiliging Overheden

Welke verplichtingen heb ik als aanbieder óf verwerker in de overheid in het kader van het omgaan en uitwisselen van (bijzondere) persoonsgegevens? Hieronder een kleine opsomming:

De Ministerraad heeft op 14 december 2018 besloten om de BIO te hanteren in de informatie-uitwisseling tussen het Rijk en alle bestuurslagen (bevestigd in de circulaire van 9 januari 2020 waarmee de BIO versie 1.04 van toepassing wordt verklaard).

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gewerkt aan wettelijke verankering van de BIO.

Onderzoeksrapport Haga ziekenhuis 2019: Toetsing maatregelen en Controls aan de NEN7510 én Besluit elektronische gegevensverwerking voor Zorgaanbieders. Niet voldoen aan NEN7510 heeft geleid tot boete 400K door de AP.

Los van de specifieke afspraken die een departement met haar ZBO’s maakt, is elke overheidspartij in het digitale verkeer met het Rijk verplicht de BIO te hanteren.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid compliant in 5- en gecertificeerd in 6 stappen

Onze aanpak is specifiek gericht op het waarborgen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en is verdeeld over zes stappen. Het omvat een integrale benadering van de ‘opzet’, ‘bestaan’ en ‘werking’. We integreren de effectieve werking direct in het proces. Door het opzetten van een ISMS en het uitvoeren van verplichte activiteiten kan worden aangetoond dat er voldoende aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging. Daarnaast wordt deze aanpak ondersteund door standaard content, zoals templates, vragenlijsten, dreigingenlijsten, risico-assessments en beleidsdocumenten die in lijn zijn met de BIO.

Meer over onze werkwijze

Werkwijze van ISO 27001 certificering in 6 stappen
Binnen 5 minuten gratis weten wat uw risicoprofiel is?

Toegevoegde waarde van BIO compliance of BIO certificering

Het is van groot belang voor organisaties om de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te implementeren. Dit is niet alleen noodzakelijk om te voldoen aan de wet- en regelgeving, maar ook om boetes en reputatieschade te voorkomen. Het naleven van de BIO is dan ook essentieel voor overheidsinstellingen en organisaties die gelieerd zijn aan de overheid. Door te voldoen aan de BIO wordt de volwassenheid van informatiebeveiliging en de inrichting van beveiligingsmaatregelen verbeterd. Hierdoor wordt het risico op gijzeling van data aanzienlijk verkleind.

Daarnaast is het aantonen van goede informatiebeveiliging en privacy van cruciaal belang voor partners en klanten van een organisatie. Het voldoen aan de eisen van de BIO is een uitstekende manier om dit te demonstreren. Hierdoor wordt het vertrouwen van partners en klanten vergroot, waardoor de organisatie beter kan inspelen op hun behoeften en eisen. Door te voldoen aan de BIO zorgt een organisatie ook voor een betere continuïteit en volwassenheid van de verschillende processen, wat bijdraagt ​​aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.

Kortom, de implementatie van de BIO is van groot belang voor organisaties. Het biedt voordelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, vergroot de volwassenheid van de processen en verbetert de beveiligingsmaatregelen. Daarnaast kan het aantonen van naleving van de BIO het vertrouwen van partners en klanten versterken en bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie. Het is dus belangrijk voor organisaties om serieus werk te maken van de implementatie van de BIO.

Stel uw vraag vrijblijvend
Baseline Informatiebeveiliging Overheid implementeren binnen uw organisatie.

Wat is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het verplichte basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijksdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en Zelfstandige Bestuursorganen). Het BIO normenkader is gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek van de ISO 27002 en vanuit de BIO wordt verwezen naar de ISO 27001. Bedrijven en organisaties verbonden aan de overheid worden (vaak) ook verzocht te voldoen aan de BIO eisen. Bij het niet voldoen binnen alle overheidslagen aan de BIO eisen is er feitelijk een wetsovertreding. Belangrijk is dus dat uw organisatie kan aantonen, aan relevante stakeholders, dat er wordt voldaan aan de aanvullende BIO eisen.

De Basis Beveiliging Niveau’s (BBN) binnen BIO

Binnen de BIO Basis Beveiliging Niveaus (BBN) bestaan er verschillende categorieën voor de implementatie van controls en maatregelen. In totaal zijn er drie niveaus te onderscheiden:

 • BBN1: Dit niveau beschrijft de minimale verwachtingen die de overheid heeft voor de bescherming van informatie. Aangezien het betrouwbaarheidsniveau laag is, worden complexe eisen achterwege gelaten en ligt de nadruk op de basisbeheersmaatregelen.
 • BBN2: De meeste informatie binnen de overheid wordt op dit niveau ingedeeld. Hierbij wordt uitgegaan van goed huisvaderschap voor informatie en vormt dit het minimale niveau waarop er met persoonsgegevens wordt gewerkt. Bij dit niveau is detectie van dreigingen zoals statelijke actoren en andere vergelijkbare dreigers van groot belang.
 • BBN3: Dit niveau betreft informatie waarbij de weerstand tegen statelijke of criminele actoren (of gelijksoortige dreigers) essentieel is. De vertrouwelijkheid heeft hierbij een hogere score, terwijl de andere eisen nog altijd op een gemiddeld niveau zitten.

Om het juiste BBN te kiezen, is er een baselinetoets beschikbaar.

Binnen de BIO kan het echter tijdrovend zijn om verbanden te leggen tussen de context, het informatiebeveiligingsbeleid, de risicoanalyse en onderwerpen uit BIO én ISO2700x. Naast deze onderwerpen zijn bewustzijn, het meten van beheersprestaties en incidentmanagement ook belangrijke thema’s.

Isatis Cyber Security biedt hulp bij al deze onderwerpen en kan ervoor zorgen dat uw BIO compliance of voorbereiding op BIO certificering overzichtelijker en beheersbaarder wordt.

Voor wie is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?

De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een normenkader dat verplicht voor alle overheidslagen;

 • Rijksdiensten
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO)

Het doel van de BIO is het creëren van een gezamenlijke basis voor informatiebeveiliging binnen de overheid. Dit om ervoor te zorgen dat informatie op een adequate en veilige manier wordt beschermd en om risico’s op het gebied van informatiebeveiliging te beperken. Bedrijven en organisaties die gelieerd zijn aan overheidsonderdelen kunnen ook veel voordeel behalen door te voldoen aan de eisen van de BIO. Dit kan hen helpen om aanbestedingen te winnen en het vertrouwen van de overheid te winnen als het gaat om veilig omgaan met gevoelige informatie.

De voordelen van Baseline Informatiebeveiliging Overheid

De voordelen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zijn onder andere:

 1. Duidelijke richtlijnen: De BIO biedt duidelijke en gestandaardiseerde richtlijnen voor informatiebeveiliging voor alle overheidslagen. Dit zorgt voor een betere uniformiteit en transparantie.
 2. Betere bescherming van informatie: Door het implementeren van de BIO wordt de bescherming van gevoelige informatie verbeterd. Dit leidt tot een betere bescherming van burgers en organisaties tegen mogelijke risico’s.
 3. Risicomanagement: De BIO vereist dat overheden hun risico’s in kaart brengen en passende maatregelen nemen om deze te beheersen. Dit leidt tot een proactieve benadering van informatiebeveiliging en een betere bescherming tegen potentiële bedreigingen.
 4. Verhoogd vertrouwen: Het implementeren van de BIO kan bijdragen aan een hoger vertrouwen van burgers en organisaties in de overheid en haar diensten, omdat er meer aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging en het beschermen van gevoelige informatie.
 5. Internationale erkenning: De BIO is gebaseerd op internationaal erkende normen en standaarden voor informatiebeveiliging. Dit betekent dat organisaties die voldoen aan de BIO ook beter in staat zijn om te voldoen aan vergelijkbare normen en standaarden in andere landen of sector

Wat is een ISMS?

ISMS staat voor information security management system en wordt bijvoorbeeld gebruikt als methodologie voor de ISO 27001 of in dit geval, voor de BIO.

Een ISMS is de manier waarop je de informatiebeveiliging kunt inrichten en besturen. Dat kan op basis van eigen organisatie specifieke kenmerken en doelen. Er zijn een aantal ISMS activiteiten die verplicht zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een verklaring van toepasselijkheid, het uitvoeren van een jaarlijkse interne audit of het uitvoeren van risico analyses. Belangrijk is verder de aantoonbaarheid (bewijs aanleveren) van alle onderdelen van het ISMS tijdens een audit. Het ISMS is dus feitelijk een manier van werken die aantoonbaar te maken is.

Het ISMS gaat uit van de PDCA cyclus, wat betekent dat je constant moet blijven verbeteren. Deze verbeteringen dienen ook aantoonbaar vastgelegd te zijn.

Het is belangrijk dat het ISMS geïntegreerd is met de procedures, de algehele managementstructuur van de organisatie en dat bij het ontwerpen van processen, informatiesystemen en beheersmaatregelen rekening wordt gehouden met informatiebeveiliging.
Het doel van het ISMS is om continu te beoordelen of beveiligingsmaatregelen passend en effectief zijn en of deze moeten worden aangepast vanwege veranderende omstandigheden of nieuwe wet- en regelgeving.

Isatis Cyber Security biedt praktische richtlijnen voor overheidsinstanties en samenwerkingsverbanden om aan geldende regelgeving te voldoen.

Waar moet u aan voldoen voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid compliance?

Om u een beeld te geven hebben we een aantal vragen met toelichting inzake Baseline Informatiebeveiliging Overheid compliance op een rijtje gezet:

 • In hoeverre heeft u de context van de organisatie bepaald? Hierbij moet rekening worden gehouden met de eisen en verwachtingen van interne en externe stakeholders, regelgeving, ontwikkelingen van buitenaf en concrete kwesties die intern een rol spelen in de organisatie.
 • Wat is het toepassingsgebied (scope) van het ISMS? Dit moet duidelijk zijn vastgesteld.
 • In welke mate is de Directie betrokken bij het informatiebeveiligingsbeleid? Om te voldoen aan de BIO moeten duidelijke regels, rollen en verantwoordelijkheden zijn opgesteld en middelen beschikbaar zijn gesteld die gekoppeld zijn aan eigenaren.
 • Zijn de risico’s en kansen voor uw organisatie vastgesteld door middel van een risico analyse? Hiervoor is het verplicht procedures vast te leggen zodat de risico analyse in de toekomst gerepliceerd kan worden en dus gelijkwaardige uitkomsten opleverd.
 • Alle vastgestelde beheersdoelen moeten worden beoordeeld op relevantie, toepasselijk worden verklaard, en indien vereist, schriftelijk worden vastgelegd en geïmplementeerd. In hoeverre is dit duidelijk?
 • In hoeverre worden er interne audits uitgevoerd? Volgens de BIO moeten onderstaande zaken periodiek worden gemeten en gemonitord:
  • Informatiebeveiligingsdoelen
  • Incidenten
  • Gegevensbeveiligingsprocessen
 • Vinden er evaluaties plaats over de effectiviteit van de genomen maatregelen met betrekking tot gegevensbeveiliging? Denk hierbij aan een periodieke directiebeoordeling.
 • In hoevere is de organisatie in staat om te leren van fouten, klachten en afwijkingen en neemt de organisatie corrigerende maatregelen om hiermee om te gaan?

De complete lijst met eisen van de BIO vindt u terug in de officiële BIO norm.

Extra stap in het geval van Baseline Informatiebeveiliging Overheid Certificering

Dit is de 6e stap van het Isatis Cyber Security certificeringsproces. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid kan gecertificerrd worden tegen de ISO27001 Annex A. Hiermee is het compliant zijn ook daadwerkelijk aantoonbaar richting andere overheden, ketenpartners en klanten en/of burgers.

Hier onder een aantal opdrachtgevers van Isatis Cyber Security:

Heeft u een vraag of wilt u aanvullende informatie over uw proces tot volledige BIO compliance?

Neem contact op via het onderstaande formulier en we komen er binnen 24 uur op terug